Chính sách hoàn lại tiền cho nhà đầu tư của SkyWay

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

SWI Inc (sau đây gọi là Công ty) được phát triển để giảm rủi ro tài chính và pháp lý, để tuân thủ Chính sách Chống Rửa tiền và "Biết Chính sách khách hàng "(sau đây gọi là" Chính sách AML & KYC ").

- Công ty có quyền đơn phương cấm vào văn phòng cá nhân, tạm ngừng giao dịch hoạt động trên tài khoản, hủy đơn đăng ký gửi / rút tiền hoặc hoàn lại tiền nếu nguồn tiền hoặc các hoạt động của Khách hàng trái với Rửa tiền và Chính sách tài trợ cho khủng bố. Trong trường hợp Công ty phân loại hoạt động kinh doanh của Khách hàng là không phù hợp hoặc trái với mục đích thông thường của việc sử dụng các dịch vụ của Công ty khi có sự trực tiếp hoặc gián tiếp, không đúng hoặc cố ý không công bằng, Công ty có quyền hành động trong khuôn khổ của Chính sách này mà không cần thông báo khách hàng trước.

- Công ty có quyền, theo quyết định của mình, trả lại tiền cho người gửi nếu trong vòng một năm kể từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản cá nhân theo Thỏa thuận khách hàng; tài khoản của Khách hàng chưa được giao dịch.

- Công ty có quyền, nếu cần thiết, trả lại số tiền đã nhận thông qua bất kỳ khoản thanh toán nào hệ thống, bao gồm cả thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ. Trong trường hợp này, việc hoàn trả tiền sẽ được thực hiện như cũ chi tiết tài khoản hoặc ví điện tử mà Khách hàng đã sử dụng khi nhập tiền. Khi một cá nhân tài khoản được nạp tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng (bao gồm cả thẻ ngân hàng), Khách hàng đồng ý không nộp cho ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng ghi nợ đơn đăng ký rút tiền thanh toán đã được ghi có vào tài khoản người bán, cả trong và sau Hoàn thành việc sử dụng các dịch vụ của Công ty. Trong trường hợp nhận được khoản thanh toán rút tiền như vậy, Công ty có quyền chặn việc vào Khu vực Cá nhân của Khách hàng, đóng băng số dư của Khách hàng và trả lại cho Khách hàng số tiền trừ đi số tiền của tất cả các dịch vụ và hoa hồng mà Khách hàng phải trả.

- Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và chặn cả việc gửi tiền và rút tiền từ tài khoản của Khách hàng bởi các bên thứ ba. Nhập và rút tiền từ tài khoản chỉ có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu của tài khoản này, ngoại trừ các trường hợp nộp bản sao đơn từ bên thứ ba, với sự cho phép nạp tiền vào tài khoản của Khách hàng từ tài khoản của mình (ví điện tử, thẻ ngân hàng). Đồng thời, ứng dụng phải được viết bởi do bên thứ ba đó viết tay và ký tên, và bản thân người đó phải trải qua quá trình xác minh đầy đủ với tư cách là khách hàng của công ty. Tuy nhiên, theo quyết định của mình, công ty có quyền từ chối Khách hàng trong như một hoạt động bổ sung.

Người dùng đã nạp tiền vào tài khoản của mình có thể yêu cầu Hoàn lại tiền theo Thỏa thuận giữa người dùng và Công ty nếu người dùng đáp ứng Tiêu chí về tính đủ điều kiện của người dùng như đã nêu thêm ở đây. Việc hoàn tiền sẽ chỉ được xem xét khi Người dùng hoàn toàn tuân thủ Tiêu chí về tính đủ điều kiện. Trong trường hợp Người dùng không đáp ứng bất kỳ Tiêu chí Đủ điều kiện nào, Công ty sẽ có quyền, với tư cách duy nhất của mình quyết định, để từ chối yêu cầu Hoàn lại tiền của Người dùng.

Để ngăn chặn Hành vi bị Cấm, tất cả các khoản thanh toán và thông tin liên quan đến việc Hoàn tiền có thể được được xác minh bởi Công ty. Trong trường hợp đó, Công ty có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số tài liệu nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, giấy tờ tùy thân, bản sao Thẻ thanh toán và Hóa đơn của Người dùng hoặc / và bất kỳ bằng chứng nào khác về thực tế rằng khoản thanh toán bị tranh chấp đã được thực hiện. Trong trường hợp nếu Người dùng không cung cấp tài liệu hoặc thông tin thích hợp trong vòng ba (3) ngày theo yêu cầu của Công ty hoặc trong trường hợp bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của các tài liệu đã cung cấp, Công ty sẽ có quyền từ chối Yêu cầu hoàn lại tiền. Bất kỳ khoản phí nào phát sinh khi xử lý Việc hoàn lại tiền sẽ do Người dùng chịu. Như là phí sẽ được khấu trừ từ số tiền cuối cùng của Hoàn tiền / Trả lại. Chính sách Hoàn tiền này sẽ được sửa đổi theo thời gian nếu có bất kỳ thay đổi nào về luật pháp. Các điều khoản và điều kiện của Chính sách hoàn tiền có thể thay đổi bởi Công ty và trong trường hợp có sửa đổi, Công ty sẽ đăng phiên bản mới trên trang web của mình và những thay đổi đó có hiệu lực kể từ công bố trên trang web.

Trường hợp Người sử dụng cung cấp dữ liệu chủ thẻ không chính xác khi thanh toán, hoa hồng phí, phát sinh trong quá trình xử lý Tiền hoàn lại, được Người dùng thanh toán đầy đủ. Do thực tế là tiền tệ bao gồm cả tỷ giá tiền điện tử đang thay đổi rất linh hoạt, sự khác biệt giữa tiền tệ bao gồm tỷ giá tiền điện tử tại thời điểm cấp tiền vào tài khoản của Người dùng và tại thời điểm hoàn lại tiền được trả bởi Người dùng. Trong trường hợp nếu Người dùng không muốn chấp nhận Chính sách hoàn lại tiền đã sửa đổi, họ không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Công ty. Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng Dịch vụ của anh ấy / cô ấy bị ràng buộc bởi Chính sách hoàn lại tiền mới.
Nguồn: https://new.skyway.capital/images/translation/en/rCkYHz5ZqCjzuXkzpIRPMsgbH4AQf1W1_b.pdf

© SWI Inc.

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999